Rated Games of tschilla

tschilla       Balance

LevelAmateur
tschilla
Games
156
Total
-268,269
Rank
2,000
Level
Amateur

tschilla       Game History

tschilla
Rounds
Peak
Total
Details
16 minutes ago
71
4,043
-3,000
yesterday
74
-
-3,000
Nov/26/22
52
995
-3,000
Nov/26/22
252
58,220
-3,000
Nov/26/22
54
2,750
-3,000
Nov/26/22
72
530
-3,000
Nov/26/22
53
-
-3,000
Nov/26/22
124
6,730
-3,000
Nov/25/22
134
1,920
-3,000
Nov/25/22
48
660
-3,000
The data are net values, excluding the initial start amount.

to top